Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

 I.                VERİ SORUMLUSU VE METNİN AMACI

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mahanoğlu Avukatlık Bürosu tarafından (Mahmudiye Mahallesi 4820 Sok. Soylu İş Merkezi No:2 Kat:3/37, Akdeniz/MERSİN) hazırlanmıştır.

Bu Aydınlatma Metni’nin amacı; internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, ayrıca internet sitemizde bulunan doküman yükleme butonu aracılığıyla tarafımıza göndereceğiniz kişisel verilerinizi barındıran Özgeçmiş belgelerinizdeki verilerin işlenmesinin hukuki sebepleri ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

 II.             KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesinde “avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.’’ yer almaktadır.

İnternet sitemiz de bu doğrultuda hem müvekkillerimize hem de potansiyel müvekkillerimize sunduğumuz hizmetleri pratikleştirebilmek, hizmetlerimize erişim kolaylığı sağlayabilmek ve onları daha çabuk bilgilendirebilmek amacıyla oluşturulmuştur.

İnternet sitemiz kullanılırken, sitelerin ve dijital dünyanın tabiatı dolayısıyla sitenin işleyebilmesi ve daha iyi hizmet verebilmesi için kullanıcıların kişisel verileri otomatik olarak toplanır. Ayrıca kullanıcılar (ilgili kişiler) manuel olarak da internet sitesine veri akışı sağlayabilmekte ve bu veriler de yine tarafımızca veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Toplanan kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, site performansı ve ziyaretçilerin çevrimiçi deneyimlerini iyileştirmek, siteye gelen trafiği ölçmek ve ziyaretçilerin göz atma etkinliğine göre özelleştirilmiş ve daha faydalı bir internet sitesi için güncellemeler sağlamak, arama sonuçlarının iyileştirilmesi, ziyaretçilerle daha alakalı makaleler, bilgiler ve tavsiyeler aracılığıyla ziyaretçilerle daha verimli iletişim sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.

III.            KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Veri sahibinin kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda internet sitelerinin işleyişinden kaynaklı olarak toplanmamakta ve işlenmemektedir. Toplanan kişisel veriler sadece ofisimizdeki ilgili görevli ekip arkadaşımız tarafından işlenecek olup herhangi bir kuruma, kuruluşa aktarılması gerektiği halde (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) KVKK’nın 8.maddesi uyarınca usulüne uygun olarak ve ilgili kişi bilgilendirilip rızası alındığı taktirde aktarılacaktır. KVKK uyarınca rızanın gerekmediği veya rıza hilafına aktarım yapılabileceği haller saklıdır.

IV.             KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Mahanoğlu Avukatlık Bürosu tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda elektronik ortamda internet sitemize göndereceğiniz belgeler ve çerezler vasıtasıyla Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5.maddesinin ç-e-f bentleri ve kanunun 6.maddesinin sağladığı veri işleme şartlarına ve hukuki meşruiyete dayalı olarak toplanmaktadır. Tarafınızca sitemiz vasıtasıyla gönderilecek olan kişisel veriler ve sitenin çalışması için toplanan çerezler, Mahanoğlu Avukatlık Bürosunun yukarıda açıkladığımız meşru menfaatlerine dayalı olarak işlenmektedir. Tüm çerezler kabul butonunu tıklayarak sağladığınız açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Madde 5/1:

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın

kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 V.                VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 KVKK Madde 11 uyarınca,

1.     Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a.      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d.     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e.      7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f.      (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h.     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Mahanoğlu Avukatlık Bürosuna iletebilirsiniz.

VI.             ÇEREZLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Bu bölümde, internet sitemiz tarafından kullanılan çerez kategorileri, bunların ne için kullanıldığı ve tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinize ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Çerezler hemen hemen her web sitesi tarafından kullanılmakta ve İnternet üzerinden gönderilen hemen hemen her ticari e-posta iletişiminde yer almaktadır. İnternet sitemizde de yukarıda belirtilen amaçlarla çerezler kullanılmaktadır.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde birinci taraf ve üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan üçüncü taraf çerezleri sitenin tasarlanma amacına ulaşılabilmesi ve temel fonksiyonlarının işleyebilmesi bakımından Google, Linkedin, Mailchimp, Whatsapp tarafından toplanabilmektedir. İlgili veriler tarafımızca toplanmamaktadır. Veri sahibi aydınlatma metnini okuyarak ilgili verilerin üçüncü taraf uygulamaları tarafından toplandığını ve işlendiğini öğrenir. Bunlar haricinde söz konusu kişisel verileriniz doğrudan ya da dolaylı olarak başka veri sorumlularına tarafımızca aktarılmamaktadır.

Aynı zamanda tarafımıza internet sitemiz veya mail adresimiz aracılığıyla gönderdiğiniz/göndereceğiniz kişisel verilerinizi içeren belgeleriniz amacına uygun olarak kullanılacak olup, özgeçmiş dışındaki belgeler toplanmayarak imha edilecektir. Bu belgelerdeki kişisel verileriniz yalnızca tarafımızca ve bünyemizde çalışmakta olan veri işleyenler tarafından işlenecek olup ofisimizde ilgili birimde görev almayan şahıs/şahıslar tarafından erişilemeyecektir.

İşbu aydınlatma metni Mahanoğlu Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanmış olup tüm hakları tarafımıza aittir; izinsiz olarak aktarımı, dağıtımı, kullanımı yapıldığı taktirde bu durumların takibi tarafımızca yapılacak olup ilgili mevzuatın sağladığı her türlü hukuki yola başvurulacaktır.

Mahanoğlu Avukatlık Bürosu