TİCARET HUKUKU

•Şirketler Hukuku

•Kooperatifler Hukuku

•Ortaklıklar Hukuku

•Uluslararası Ticaret Hukuku

•Yabancı Sermaye Yatırımları

•Şirket kuruluşu, tasfiyesi, hisse devri, birleşme-devralma, ortak girişim

•Şube ve irtibat bürosu kuruluşu

•Ortak girişim

•Danışmanlık hizmetleri

•Ticari Sözleşmeler

•Şirket ana sözleşmeleri

•Acentelik Sözleşmeleri

•Distribütörlük Sözleşmeleri

•Lisans Sözleşmeleri

•Franchise Sözleşmeleri

•Satış ve Satın Alma Sözleşmeleri •Finansal Kiralama Sözleşmeleri

•Hisse-Malvarlığı Sözleşmeleri •Uluslararası Ticari Sözleşmeler

 •DUE DILIGENCE INCELEMESİ

İcra İflas Hukuku

•imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet 

•İhalenin feshi davaları;

•Taşınır mal ihaleleri

•Taşınmaz mal ihaleleri

•İcra takipleri;

•Değeri para ile ölçüle bilen icra takipleri

•Değeri para ile ölçülemeyen icra takipleri

•Genel mahkemelerde ihtiyati hacze itiraz davaları

•İcra ceza davaları

•İpotek ve rehinin paraya çevrilmesiyle ilişkin icra takipleri ve davaları

•İflas ve iflası ertelemeyi ilişkin dosya takipleri

Aile & Miras Hukuku

•Evlilik öncesi anlaşmalar •Mal Birliği ve mal ayrılığı rejİmleri

•Aile Konutu Şerhi

•Ailenin Korunmasına dair tedbirler

•Boşanma davaları

•Velayet davaları

•Nafaka-Tazminat davaları •Katkı Payı davaları •Vasiyetname

Borçlar Hukuku

•Maddi ve Manevi Tazminat Davaları •Alacak Davaları

•Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

•Haksız Fiil Tazminat Davaları

İş Hukuku

İşçi alacakları

Hizmet tespiti

işe iade 

Sosyal güvenlik hukuku

İNSAN HAKLARI HUKUKU

• ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

• AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

VERGİ Hukuku

•Vergi Uyuşmazlıklarının Uzlaşma, Cezalarda İndirim ve Düzeltme Yoluyla Çözümü

•Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Dava Yoluyla Çözümü Vergi Suç ve Cezaları

Ceza Hukuku

Ağır Ceza Davaları

Asliye Ceza Davaları

Sulh Ceza Davaları

Kolluk ve Savcılık İfadelerİ

İdare Hukuku

•Hukuka Aykırı İdari İşlemlerin İptaline İlişkin Davalar

• İdari Para Cezaları,

 •İhale Hukukuna İlişkin İhtilaflar ve İhale Davaları •İmar Davaları

•İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar